Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 281-289
Tải về

ABSTRACT

Seasonal rice varieties have been mainly cultivated along the coastal areas of the Mekong Delta for long time. In recent years, due to climate change, the farmer have taken advangtage of sea water to raise shrimp, land became degraduation, thus rice couldn?t plant, epidemic disease on shrimp become popular. The aim of this research was to find out rice varieties tolerant to strong land soil salinity. The experiment was carried out to test the salt tolerance according to the method of IRRI, 1997, the were designed according to the split plot method, 5 treatments and 3 replicates with 3 is Lua Soi varieties, Mot Bui Hong and Nang Quot Bien, the sensitive control was IR29 and the tolerant control was ?Doc Phung?. Results evaluate the salt tolerance level 5 rice varieties saline test after 16 days, Doc Phung, Lua Soi, Nang Quot Bien salt tolerance at level 5 (medium resistance) at a salinity of 12,5 ?, just Mot Bui Hong able to salinity tolerance level 5 (medium resistance) in 10 ? salinity seed IR28 infection the level 9 (very infectious).

Keywords: Salinity tolerrant rice, germination, seasonal rice

Title: Evaluation on  saline  tolerance ability and quality of Lua Soi, Mot Bui Hong, Nang Quot Bien  varieties

TóM tă?t

Lúa mùa ở đồng bằng Sông Cửu Long phần lớn được trồng ở ven biển trong thời gian dài. Trong những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, người dân đã tận dụng nước biển để nuôi tôm, đất đai bị nhiễm mặn, do đó lúa không thể canh tác được, dịch bệnh trên tôm ngày càng trở nên phổ biến. Mục đích của nghiên cứu này là để tìm ra được các giống lúa có khả năng chịu được độ mặn đất cao. Thí nghiệm được tiến hành để kiểm tra khả năng chịu mặn theo phương pháp của IRRI, 1997, thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô phụ, 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại với 3 giống là Lúa Sỏi, Một Bụi Hồng và Nàng Quớt Biển, IR28 làm giống chuẩn nhiễm, Đốc Phụng làm giống chuẩn kháng. Kết quả đánh giá cấp chống chịu mặn của 5 giống lúa sau 16 ngày thử mặn, giống Đốc Phụng, Lúa Sỏi, Nàng Quớt Biển có khả năng chịu mặn ở cấp 5 (chống chịu trung bình) ở độ mặn 12,5?, giống Một Bụi Hồng có khả năng chịu mặn ở cấp 5 (chống chịu trung bình) ở độ mặn 10? khi giống chuẩn nhiễm IR28 ở cấp 9 (rất nhiễm).

Từ khóa: lúa chịu mặn, đất mặn, sự nảy mầm, lúa mùa

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 79-85
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 88-96
Tải về
59 (2017) Trang: 32-36
Tạp chí: Tạp chí khoa học Việt nam, Công nghệ và kỹ thuật
1 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...