Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
58 (2017) Trang: 64-73
Tạp chí: Integration, the VLSI Journal, Elsevier

Monte Carlo (MC) analysis is often considered a golden reference for yield analysis because of its high accuracy. However, repeating the simulation hundreds of times is often too expensive for large circuit designs. The most widely used approach to reduce MC complexity is using efficient sampling methods to reduce the number of simulations. Aside from those sampling techniques, this paper proposes a novel approach to further improve MC simulation speed with almost the same accuracy. By using an improved delta circuit model, simulation speed can be improved automatically due to the dynamic step control in transient analysis. In order to further improve the efficiency while combining the delta circuit model and the sampling technique, a cluster-based delta-QMC technique is proposed in this paper to reduce the delta change in each sample. Experimental results indicate that the proposed approach can increase speed by two orders of magnitude with almost the same accuracy, which significantly improves the efficiency of yield analysis.

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 1-7
Tác giả: Nguyễn Cao Quí
Tải về
(2020) Trang: 54–57
Tạp chí: The 3nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering,Bali, Indonesia, April 8-10, 2020
(2019) Trang: 54-57
Tạp chí: The 2019 2nd International Conference on Electronics, Communications and Control Engineering Phuket, Thailand — April 13 - 16, 2019
11 (2017) Trang: 2370-2378
Tạp chí: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...