Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 155-163
Tác giả: Trần Hồng Ca
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/01/2019

Ngày nhận bài sửa: 16/03/2019

Ngày duyệt đăng: 30/08/2019

 

Title:

Right to appeal and scope of right to appeal of accused persons in Vietnamese criminal procedure

Từ khóa:

Người bị buộc tội, phạm vi quyền kháng cáo, quyền kháng cáo

Keywords:

Accused persons, right to appeal, scope of right to appeal

ABSTRACT

The paper is aimed to analyse law and regulation on right to appeal and scope of right to appeal of defendant in the Criminal Proceduce Code of 2015. Shortcomings with respect to this issue were pointed out. On that basis, suggestions were proposed to improve revelant law and regulation.

TÓM TẮT

Bài viết tập trung phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về quyền kháng cáo và phạm vi quyền kháng cáo của người bị buộc tội. Qua đó, bài viết chỉ ra những vấn đề vướng mắc trong quy định về quyền kháng cáo và phạm vi quyền kháng cáo của người bị buộc tội và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Trích dẫn: Trần Hồng Ca, 2019. Quyền kháng cáo và phạm vi quyền kháng cáo của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4D): 155-163.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...