Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 46-54
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/12/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

The factors creating attractions to tourists in Bangkok city - Thailand

Từ khóa:

Nhân tố thu hút, thành phố Bangkok, khách du lịch

Keywords:

Attracting factors, Bangkok city, tourists

ABSTRACT

The research is aimed to evaluate factors that attract tourists to Bangkok city. It was based on individual interviews of 145 international travellers to Bangkok city and use of exploratory factors analysis and multiple linear regression analysis methods. This study outcomes indicated that there are six factors that attract tourists to Bangkok city. In descending order of influence they include tourism resources, infrastructure for tourism, shopping and leisure activities, advertisement and promotion policies, human resources, and cuisine.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá những nhân tố tạo nên sự thu hút khách du lịch đến Bangkok. Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 145 khách du lịch quốc tế đến Bangkok bằng bảng câu hỏi. Dữ liệu được xử lý bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng có sáu nhân tố ảnh hưởng đến sự thu hút khách du lịch ở Bangkok theo thứ tự giảm dần là: “Tài nguyên du lịch”, “Cở sở hạ tầng”, “Hoạt động mua sắm và giải trí”, “Quảng bá và xúc tiến du lịch”, “Nguồn nhân lực”, “Ẩm thực”.

Trích dẫn: Lê Thị Tố Quyên và Nguyễn Thị Phương Thảo, 2017. Những nhân tố tạo nên sự thu hút khách du lịch ở Bangkok - Thái Lan. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 46-54.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 100-112
Tải về
(2022) Trang: 147 -155
Tạp chí: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM DEVELOPMENT IN VIETNAM FUTURE OF TOURISM, LEISURE, AND SPORT
(2022) Trang: 70-75
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế TED-2022 VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(2022) Trang: 278-305
Tạp chí: 3st international congess on social science & education technology
(2021) Trang: 601-609
Tạp chí: Legal and economic innovation for sustainable development (ELIS-2021)
(2021) Trang: 1055 -1063
Tạp chí: TED 2021 PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE, EDUCATION, TOURISM WITH ECONOMY DEVELOPMENT
9 (2020) Trang: 32 -45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn
24 (2019) Trang: 7348 - 7359
Tạp chí: International Journal of Psychosocial Rehabilitation
8 (2020) Trang: 16 -17
Tạp chí: tạp chí du lịch
10 (2019) Trang: 48-49
Tạp chí: tạp chí du lịch
(2019) Trang: 314 -322
Tạp chí: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
9 (2018) Trang: 45-56
Tạp chí: Tạp chí đại học Cửu Long
10 (2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
3 (2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...