Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2022) Trang: 54-55
Tạp chí: Tạp chí Du lịch
Liên kết:

Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần rất đa dạng, phong phú của đồng bào dân tộc Khmer An Giang được đánh giá là những tiềm năng quan trọng để khai thác vào hoạt động du lịch. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thông qua các dự án, hoạt động du lịch đã từng bước hình thành, góp phần cho cộng đồng người Khmer phát triển du lịch thông qua nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn hỗ trợ của địa phương. Tuy nhiên, do đặc trưng về tâm lý tộc người và những khó khăn trong đời sống nên việc phát triển du lịch giảm nghèo, đảm bảo sinh kế bền vững của các hộ dân thông qua hoạt động du lịch chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hộ gia đình người Khmer ở An Giang còn gặp phải bất lợi và rào cản trong quá trình tham gia hoạt động du lịch như tâm lý, ngôn ngữ, nguồn vốn, khả năng tiếp cận thị trường du lịch và các kỹ năng phục vụ du khách.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 100-112
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 46-54
Tải về
(2022) Trang: 147 -155
Tạp chí: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM DEVELOPMENT IN VIETNAM FUTURE OF TOURISM, LEISURE, AND SPORT
(2022) Trang: 70-75
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế TED-2022 VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(2022) Trang: 278-305
Tạp chí: 3st international congess on social science & education technology
(2021) Trang: 601-609
Tạp chí: Legal and economic innovation for sustainable development (ELIS-2021)
(2021) Trang: 1055 -1063
Tạp chí: TED 2021 PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE, EDUCATION, TOURISM WITH ECONOMY DEVELOPMENT
9 (2020) Trang: 32 -45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn
24 (2019) Trang: 7348 - 7359
Tạp chí: International Journal of Psychosocial Rehabilitation
8 (2020) Trang: 16 -17
Tạp chí: tạp chí du lịch
10 (2019) Trang: 48-49
Tạp chí: tạp chí du lịch
(2019) Trang: 314 -322
Tạp chí: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
9 (2018) Trang: 45-56
Tạp chí: Tạp chí đại học Cửu Long
10 (2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
3 (2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...