Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 100-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/07/2018

Ngày nhận bài sửa: 30/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

The factors influencing tourism development at Nam Du archipelago, Kien Hai district, Kien Giang Province

Từ khóa:

Nhân tố ảnh hưởng, phát triển du lịch quần đảo Nam Du, tiềm năng du lịch

Keywords:

Impact factor, tourism potential, tourism development at Nam Du archipelago

ABSTRACT

The research is aimed to evaluate assess the potential and current status of tourism development, and impacted factors on tourism development at Nam Du archipelago. The research method used includes collecting secondary and interviewing 116 domestic travellers to the Nam Du archipelago. Data were processed using SPSS software through descriptive statistics and exploratory factor analysis tools. This outcome indicated that there are six factors that influenced tourism development in the Nam Du archipelago. This place had many favorable natural conditions such as beautiful natural scenery, calm waves, white sand and good sunshine to develop sea tourism. In addition, at Nam Du archipelago, many preserved spiritual customs of coastal residents, local festivals and many historical-cultural relics contribute to attracting tourists. However, the spontaneous development of marine tourism, wastes from households and tourists, and freshwater availability remain the concerns for this area.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch tại quần đảo Nam Du. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp điều tra xã hội học, gồm thu thập dữ liệu thứ cấp từ Ủy ban nhân dân xã Nam Du và khảo sát 116 khách du lịch nội địa tại quần đảo Nam Du bằng bảng câu hỏi. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS qua công cụ thống kê mô tả, và phân tích nhân tố khám phá. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sáu nhân tố tác động đến sự phát triển du lịch ở quần đảo Nam Du. Nơi đây có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi như cảnh quan thiên nhiên đẹp, sóng êm đềm, bãi cát trắng cùng với ánh nắng tốt để phát triển du lịch biển. Ngoài ra, quần đảo Nam Du còn gìn giữ những phong tục tâm linh của cư dân vùng biển, có các lễ hội truyền thống của địa phương và nhiều di tích lịch sử - văn hóa khác góp phần thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, hoạt động du lịch biển ở đây còn tự phát, tình trạng rác thải từ sinh hoạt, du khách và nước ngọt sử dụng là các vấn đề cần quan tâm cho vùng đảo này.

Trích dẫn: Lê Thị Tố Quyên, Lý Mỷ Tiên và Huỳnh Tấn Mãi, 2019. Các nhân tố tác động đến sự phát triển du lịch tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1C): 100-112.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 10-17
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 46-54
Tải về
(2022) Trang: 147 -155
Tạp chí: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM DEVELOPMENT IN VIETNAM FUTURE OF TOURISM, LEISURE, AND SPORT
(2022) Trang: 70-75
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế TED-2022 VĂN HÓA, GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(2022) Trang: 278-305
Tạp chí: 3st international congess on social science & education technology
(2021) Trang: 601-609
Tạp chí: Legal and economic innovation for sustainable development (ELIS-2021)
(2021) Trang: 1055 -1063
Tạp chí: TED 2021 PROCEEDING OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE, EDUCATION, TOURISM WITH ECONOMY DEVELOPMENT
9 (2020) Trang: 32 -45
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn
24 (2019) Trang: 7348 - 7359
Tạp chí: International Journal of Psychosocial Rehabilitation
8 (2020) Trang: 16 -17
Tạp chí: tạp chí du lịch
10 (2019) Trang: 48-49
Tạp chí: tạp chí du lịch
(2019) Trang: 314 -322
Tạp chí: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
9 (2018) Trang: 45-56
Tạp chí: Tạp chí đại học Cửu Long
10 (2017) Trang: 49
Tạp chí: tạp chí môi trường
3 (2017) Trang: 106-112.
Tạp chí: International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...