Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 145-154
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016

Machine tools with parallel structures are the subject that usually discuss in many researches. Users are still largely unaware of the advantages offered by these new machine structures. This paper presents the development of a mathematical model describing the kinematics problem and analysis workspace of five-axis milling machine (FMM) based on six-degree-of-freedom (6DOF) structure. In addition, reachable workspace features and parameters optimization as criterion of the maximum of working volume for PM are considered.

Các bài báo khác
(2016) Trang: 212-216
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
(2015) Trang: Tập 2, 39-48
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: Tập 2, 30-38
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...