Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 212-216
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016

Applying computer vision for control the school of fish robots (SFR) using swarm model is a new direction. In this paper, the computer vision was studied for control a SFR using swarm model. The computer vision will return the framework and an algorithm was used to take the real position for every member. In the swarm model, every member has to solve a problem and combination together to get the target of the swarm. Combination is a complex problem, because the school want to solve a problem together, they have to combine the velocity, acceleration, force, direction. Moreover, the swarm fish robot will using computer vision to solve a problem, and the proposed problem is moved the chunk of wood (CW) on the straight line from point to point. At every time, to depend on CW position in the framework, every member will have suitable actions to get the target. Every member has to swim combination of direction, velocity, acceleration and force together to give a total of forces on the CW, and this total of forces have a straight direction to take the CW flowing on the straight line. With the proposed theory and algorithms, the scholar have designed a school of three fish to research and confirmed by experimental results.

Các bài báo khác
(2016) Trang: 145-154
Tạp chí: The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Kaohsiung, Taiwan, November 24-25, 2016
(2015) Trang: Tập 2, 39-48
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: Tập 2, 30-38
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ IV, trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...