Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2014) Trang: 429-453
Tạp chí: International Journal of Phytoremediation

The discovery of the arsenic hyperaccumulator, Pteris vittata (Chinese brake fern), has contributed to the promotion of its application as a means of phytoremediation for arsenic removal from contaminated soils and water. Understanding the mechanisms involved in arsenic tolerance and accumulation of this plant provides valuable tools to improve the phytoremediation efficiency. In this review, the current knowledge about the physiological and molecular mechanisms of arsenic tolerance and accumulation in P. vittata is summarized, and an attempt has been made to clarify some of the unresolved questions related to these mechanisms. In addition, the capacity of P. vittata for remediation of arsenic-contaminated soils is evaluated under field conditions for the first time, and possible solutions to improve the remediation capacity of Pteris vittata are also discussed.

 

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-7
Tải về
(2015) Trang: 1-98
Tác giả: Lưu Thái Danh
Tạp chí: 6th International Conference on Vetiver (ICV6)Da Nang, Vietnam. May 5-8th 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...