Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 211-216
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại trại sản xuất giống thủy sản phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu đạm trong thức ăn của cá Rô phi đỏ giai đoạn giống. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 03 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Cá Rô phi đỏ (4,91g) được nuôi trong giai (1,0m x 2,0m x 1,5m) với mật độ 50 con/giai trong thời gian 60 ngày. Trong thí nghiệm này, ba mức đạm khác nhau (25%, 30% và 35%) được thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Rô phi đỏ. Các chỉ tiêu theo dõi của nghiên cứu gồm: Tỷ lệ sống, tăng trưởng khối lượng của cá và hệ số FCR. Kết quả chỉ ra rằng cá Rô phi đỏ được nuôi bằng thức ăn có hàm lượng đạm 35% cho tỷ lệ sống và tăng trưởng khối lượng cao hơn có ý nghĩa ...

Các bài báo khác
(2015) Trang: 170-175
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...