Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2018) Trang: 98-110
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mật độ và độ mặn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá bống tượng để làm cơ sở xây dựng qui trình ương đối tượng này, đồng thời góp phần đa dạng hóa các đối tượng cho nghề nuôi cá vùng nước lợ ven biển ở ĐBSCL. Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm về (i) ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá bống tượng và (ii) ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá bống tượng. Ở thí nghiệm thứ nhất, cá buống tượng cỡ 535±4,19mg được ương với 3 nghiệm thức mật độ là 1 con/L (NT1); 2 con/L (NT2) và 3 con/L (NT3). Cá được ương trong hệ thống bể composite 35 lít. Kết quả sau 2 tháng ương cho thấy tỷ lệ sống của cá dao động từ 94,4-95,6% và khác biệt không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức. Tăng trưởng của cá nhanh nhất ở mật độ 1 con/L, khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm thức. Trong thí nghiệm 2, cá bống tượng cỡ 575±3,13mg được ương với 3 nghiệm thức độ mặn là 5‰ (NT1); 10‰ (NT2) và 15‰ (NT3). Kết quả sau 2 tháng ương cho thấy tỷ lệ sống của cá dao động từ 95,5-97,8%, khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên ở các độ mặn 5‰ và 10‰ cá tăng trưởng nhanh hơn so với cá ương ở độ mặn 15‰, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Các bài báo khác
(2015) Trang: 170-175
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
(2015) Trang: 211-216
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...