Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2016) Trang: 102-109
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại trại sản xuất giống thủy sản phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của tỷ lệ bột bắp khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hàm lượng carotenoit trong thịt của cá Trê vàng (Clarias macrocephalus). Cá Trê vàng (9,15 g) được nuôi trong giai (2,0 m x 2,0 m x 2,0 m) với mật độ 160 con/giai trong thời gian 05 tháng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 04 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Cá được cho ăn thức ăn viên 40% đạm có bổ sung bột bắp với các tỷ lệ khác nhau (0,00%, 5,00%, 10,0% và 15,0%). Kết quả chỉ ra rằng tỷ lệ sống của cá trê vàng ở các nghiệm thức đều đạt rất cao và khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Các chỉ số tăng trưởng cá đạt cao nhất ở nghiệm thức không bổ sung bột bắp. Các nghiệm thức có bổ sung bột bắp với tỷ lệ 5,00-15,0% có tăng trưởng khác nhau không có ý nghĩa (p>0,05). Tuy nhiên, hàm lượng carotenoit trong thịt cá ở nghiệm thức bổ sung 15% bột bắp khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p

Các bài báo khác
(2015) Trang: 170-175
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
(2015) Trang: 211-216
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐBSCL THEO HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...