Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức phi hiệu quả kỹ thuật trung bình trong sản xuất mía của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu là 15,79%. Với mức phi hiệu quả kỹ thuật trung bình như trên, các nông hộ sản xuất mía trên địa bàn bị mất đi năng suất trung bình 24.130kg/ha. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả kỹ thuật như: Tỉ lệ lao động nam trong hộ, lao động gia đình đáp ứng, tập huấn, mô hình trồng, điều kiện thủy lợi đảm bảo và loại giống. Trong khi các yếu tố còn lại: Lao động thuê đáp ứng, diện tích, số năm kinh nghiệm, dịch bệnh đều không ảnh hưởng đến mức phi hiệu quả kỹ thuật.

Các bài báo khác
(2020) Trang: 409-422
Tạp chí: The first International Conference in Economics & Business
(2019) Trang: 144-160
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
(2019) Trang: 971-978
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019
Số 37 tháng 8 năm 2019 (ISSN 1859 -4611) (2019) Trang: 99-106
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
(2019) Trang: 139-148
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019
Kỳ 2 - Tháng 3/2019 (2019) Trang: 146-152
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát riển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...