Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 144-160
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ sản xuất bắp lai tại đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả kỹ thuật được ước lượng từ hệ phương trình đồng thời của hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas và hàm phi hiệu quả, dựa trên số liệu thu thập từ 240 nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả ước lượng cho thấy hiệu quả kỹ thuật biến động trong khoảng 27,96 - 98,87% (trung bình là 92,11%). Mức độ hiệu quả kỹ thuật có sự chênh lệch lớn giữa các nông hộ do khoảng cách trình độ kỹ thuật trong sản xuất và khả năng lựa chọn đầu vào tối ưu của mỗi nông hộ. Các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng đầu ra: lượng giống, chi phí thuốc sâu bệnh và chi phí nhiên liệu. Ngoài ra, các yếu tố quyết định hiệu quả kỹ thuật là: diện tích canh tác, số vụ sản xuất trong năm và lưới điện đảm bảo cho sản xuất. Hơn nữa, kết quả phân tích hồi quy logarit nhị phân cũng cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi sản xuất: thái độ đối với rủi ro của nông hộ, số lao động của các hộ gia đình, thu nhập từ sản xuất ngô và dịch bệnh.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 250-273
Tạp chí: THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE
(2020) Trang: 409-422
Tạp chí: The first International Conference in Economics & Business
(2019) Trang: 971-978
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019
Số 37 tháng 8 năm 2019 (ISSN 1859 -4611) (2019) Trang: 99-106
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
(2019) Trang: 139-148
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019
Kỳ 2 - Tháng 3/2019 (2019) Trang: 146-152
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát riển Nông thôn
15 (2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...