Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
278 (2020) Trang: 83-91
Tạp chí: Tạp chí kinh tế và phát triển
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm đo lường và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với rủi ro của nông hộ trồng bắp lai ở đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng phương pháp thực nghiệm của Eckel & Grossman (2002). Thái độ đối với rủi ro được đo lường bởi trò chơi lựa chọn rủi ro có phần thưởng thật sự. Hệ số e ngại rủi ro trong trò chơi được xác định dựa vào hàm hữu dụng với giả định rủi ro từng phần không đổi (CPRA). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập được từ một cuộc khảo sát 240 nông hộ trồng bắp ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 44,17% nông dân có thái độ cực kỳ sợ rủi ro; 23,75% có thái độ rất sợ; 12,92% có thái độ sợ ở mức trung bình; 5,42% có thái độ tương đối sợ; 2,08% có thái độ ít đến trung dung với rủi ro và 11,66% có thái độ ưa thích đối với rủi ro. Kết quả ước lượng mô hình Ordered logit cho thấy học vấn, sự tham gia đoàn thể, kinh nghiệm sản xuất, tham gia tập huấn sản xuất của nông dân và sự đa dạng hóa thu nhập là các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến thái độ đối với rủi ro của nông hộ.

Các bài báo khác
(2020) Trang: 409-422
Tạp chí: The first International Conference in Economics & Business
(2019) Trang: 144-160
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
(2019) Trang: 971-978
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019
Số 37 tháng 8 năm 2019 (ISSN 1859 -4611) (2019) Trang: 99-106
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
(2019) Trang: 139-148
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019
Kỳ 2 - Tháng 3/2019 (2019) Trang: 146-152
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát riển Nông thôn
15 (2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...