Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 971-978
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng hiệu quả hiệu quả kỹ thuật được tiếp cận theo hướng hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu vào trong sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong hoạt động sản xuất bắp lai của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 102 nông hộ sản xuất bắp lai. Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) được sử dụng để ước lượng hiệu quả kỹ thuật. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức hiệu quả kinh tế trung bình trong sản xuất bắp lai của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu là 76,49%. Với mức hiệu quả kỹ thuật trung bình đạt được, các nông hộ sản xuất bắp lai trên địa bàn bị mất đi năng suất trung bình 3,30 tấn/ha/vụ. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit cũng cho biết, các yếu tố ảnh hưởng đến mức hiệu quả kỹ thật như: logarit diện tích sản xuất, diện tích sản xuất bình phương, số lao động tham gia sản xuất bắp trong hộ, tập huấn, thời gian đất sử dụng cho canh tác bắp lai và dịch bệnh.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 250-273
Tạp chí: THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE
(2020) Trang: 409-422
Tạp chí: The first International Conference in Economics & Business
(2019) Trang: 144-160
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình phát triển kinh tế thích ứng với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số 37 tháng 8 năm 2019 (ISSN 1859 -4611) (2019) Trang: 99-106
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
(2019) Trang: 139-148
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI, tại ĐK KInh tế Luật Đại học Quốc Gia TP>HCM, ngày 29/03/2019
Kỳ 2 - Tháng 3/2019 (2019) Trang: 146-152
Tác giả: Lê Văn Dễ
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát riển Nông thôn
15 (2015) Trang: 64-68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...