Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 373-376
Tạp chí: The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development

This study focuses on investigating the consolidation behavior of reconstituted clay using two different prefabricated vertical drains (PVDs), namely normal PVD (i.e., PVD with surcharge) and thermal PVD (i.e., PVD with surcharge combined with head). Large-scale consolidation tests of reconstituted soft Bangkok clay were conducted for both PVDs. The results obtained from the tests reveal that the thermal PVD gives a higher efficiency of the consolidation rate compared to that of a normal PVD. In addition, the magnitude of settlement of the clay specimen improved by the thermal PVD is higher than the normal PVD case because the presence of heat causes a collapse of the clay structure. Particularly, the value of horizontal coefficient of consolidation, hc, in the case of thermal PVD is 1.5 times higher than that in the normal PVD. It is observed that the application of heat causes a reduction of the smear effect, which is generally expressed by a ratio of the horizontal hydraulic conductivity in the undisturbed zone, hk, to the horizontal hydraulic conductivity in the smeared zone, sk

Các bài báo khác
11 (2018) Trang: 217-220
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
2 (2019) Trang: 13-16
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
(2017) Trang: 86-94
Tạp chí: Phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu-Cơ hội và thách thức
(2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Kết cấu và vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo
(2016) Trang: 142-147
Tạp chí: 10th International Symposium on Lowland Technologyh
(2014) Trang: 333-337
Tạp chí: 9th International Symposium on Lowland Technology
(2014) Trang: 37-41
Tạp chí: International Symposium on Lowland Technology 2014
44 (1) (2013) Trang: 47-56
Tạp chí: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...