Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 154-161
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Study on the use of chitosan to inhibit Colletotrichum gloeosporioides isolated from Cat Hoa Loc mango infected by anthracnose

Từ khóa:

Nấm Colletotrichum gloeosporioides, bệnh thán thư, xoài cát Hòa Lộc, chitosan

Keywords:

Colletotrichum gloeosporioides, anthracnose, Hoa Loc mango, chitosan

ABSTRACT

The research aimed at studying the capacity of chitosan in inhibition of C. gloeosporioides that causes anthranose on Hoa Loc mango. Some factors that influenced the growth of C. gloeosporioides were studied. The research could identify and isolate the Colletotrichum spp on diseased mango. The sequencing of 28S rRNA gene showed that this strain was C. gloeosporioides with 98% identity. The in vitro study showed that chitosan can inhibit C. gloeosporioides at pH 5 and 1% concentration. The study on the artificial injured mango indicated that chitosan at the above condition can inhibit the growth of C. gloeosporioides.

TóM TắT

Nghiên cứu nhằm mục đích khảo sát khả năng của chitosan trong việc ức chế nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên xoài cát Hòa Lộc ở những điều kiện khác nhau. Thông qua nội dung nghiên cứu, một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển của nấm như điều kiện pH, nồng độ chitosan đã được khảo sát. Qua quá trình tiến hành phân lập nấm C. gloeosporioides đã quan sát được đặc điểm hình thái học, bào tử, khả năng phát triển và thời gian gây bệnh của nấm. Kết quả giải trình tự chuỗi gen 28S rRNA và so sánh trên ngân hàng gen bằng phần mềm BLAST cho thấy chủng nấm phân lập là C. gloeosporioides với mức độ tương đồng là 99. Từ các kết quả thí nghiệm tiến hành ức chế nấm mốc trên môi trường PDA, đối với môi trường ức chế PDA đặc thì nấm C. gloeosporioides bị ức chế tốt nhất ở pH là 5 và nồng độ chitosan 1%. Dựa vào kết quả in vitro, nghiên cứu tiến hành gây nhiễm nấm nhân tạo trên trái và khả năng ức chế của chitosan với nấm C. gloeosporioides. Kết quả cho thấy là chitosan có khả năng ức chế nấm trên trái đã gây nhiễm nhân tạo.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 104-109
Tải về
Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014 (2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 153
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 43
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...