Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: Oral presentation
Tạp chí: VB Foodnet Conference
Liên kết:

This study focused on investigating the basic factors influencing the production of active dried yeast (ADY) powder from isolated yeast strains from Ha Chau Burmese grape (Baccaurea ramiflora lour) fermented juice. 2 isolated strains were suitable for making ADY powder.  The sequencing of 28S rRNA of N202 and BD4 identified them as Saccharomyces cerevisiae and Hanseniaspora opuntiae respectively. N202 develop well in MYPG media and it reached 8.78 cfu/ml after 48 hours, while this density of BD4 was 9.76 cfu/ml in PG media within 72 hours. Dextrin was suitable carrier powder for both of 2 yeast strains during drying process. The quality of yeast powder remained stable during being dried at 450C until the aw of products obtained approximate 0.7 and moisture content was 11%.     

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 104-109
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 154-161
Tải về
Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014 (2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 153
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 43
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...