Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 104-109
Tải về

 

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/06/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Study on the biosynthesis of protease from Aspergillus oryzae in semi solid ? state fermentation

Từ khóa:

Aspergillus oryzae, cám gạo, enzyme protease, gelatin

Keywords:

Aspergillus oryzae, rice bran, enzyme protease, gelatin

ABSTRACT

With the puspose of observation of biosynthesis of protease ingelatinsolid - state culture as well as determination of kinetic parameters such as optimum pH, temperature, Vmax and Km of the protease, various experiments were done. The result showed that optimal cultivation condition was 70% rice bran, 25% paddy, 5% gelatin, 60% water content, pH 5.72 hours incubation. Kinetic analysis of enzyme showed that optimum pH and temperature was 5.5 and 45oC respectively, Vmax = 1.2548 àmol/minute, Km = 0.3932%. In addition, the ability of protein solution hydrolysis was also checked. The result showed that at 45oC, pH 3.2, 1 mL acid protein could be hydrolyzed well after 50 minutes reaction by the enzyme. The results indicate that protease biosynthesized from Aspergillus oryzae has high ability to hydrolyze protein solution.

TóM TắT

Nghiên cứu được tiến hành với mục đích khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme protease từ Aspergillus oryzae trên môi trường bán rắn với cơ chất cảm ứng là gelatin cũng như xác định các thông số động học của enzyme như pH, nhiệt độ tối ưu, Vmax và Km. Kết quả cho thấy thành phần môi trường bán rắn nuôi cấy thích hợp là hỗn hợp 70% cám, 25% trấu, 5% gelatin với độ ẩm môi trường là 60%, nhiệt độ ủ 30oC, pH 5 trong thời gian 72 giờ. Enzyme thu hồi thể hiện hoạt tính tối ưu ở nhiệt độ 45oC và pH = 5,5. Động học của enzyme protease được xác định trên cơ chất casein có Vmax = 1,2548 àmol/phút và Km = 0,3932%. Khả năng thủy phân của enzyme protease trong dịch acid protein (da cá tra ngâm acid acetic trong 24 giờ ) ứng với thời gian thuỷ phân là 50 phút với thể tích dung dịch enzyme là 1mL protein, pH dung dịch là 3,2 và nhiệt độ thuỷ phân là 45oC. Kết quả đã chỉ ra rằng, enzyme protease có nguồn gốc từ Aspergillus oryzae được nuôi cấy trên môi trường bán rắn có khả năng sử dụng tốt trong việc thủy phân dung dịch protein.

 

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 154-161
Tải về
Số chuyên đề Nông nghiệp tháng 12/2014 (2014) Trang: 185-190
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 153
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 43
Tạp chí: CAAB 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...