Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 98-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 19/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Effects of bed types and amount of spawn on the yield of rice straw mushroom (Volvariella volvacea) in outdoor condition

Từ khóa:

Cách xếp mô, meo giống, nấm rơm, ngoài trời

Keywords:

Outdoor, rice straw mushroom, spawn, type of bed

ABSTRACT

The experiment was carrried out in randomized complete block design with 8 treatments and 5 replications. The treatments were the beds made by hand or using wood frame and supplimented with different amount of spawn. The results indicated that the temperature and pH of the bed were within the allowable range for rice straw mushroom growth. The bed temperature affected the weight of mushroom fruit body. The average temperature of frame bed was lower by 2.20C than that of the hand-made bed.The length, width and width/length ratio of the first 30 mushroom fruit bodies are not affected by the way of making bed. The hand-made bed supplimented with 160 g/m of spawn gave the highest total weight of mushroom fruit body (2.86 kg) and number of mushroom fruit body (347.6).

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện ngoài trời, bố trí khối ngẫu nhiên hoàn toàn với 8 nghiệm thức (NT): NT1:Xếp mô+ meo 40 g, NT2: Xếp mô + meo 80 g, NT3:Xếp mô + meo 120 g, NT4:Xếp mô + meo 160 g, NT5: Đóng khuôn + meo 40 g, NT6: Đóng khuôn + meo 80 g, NT7: Đóng khuôn + meo 120 g, NT8: Đóng khuôn + meo 160g và 5 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ và pH mô nấm nằm trong khoảng cho phép nấm rơm phát triển. Nhiệt độ mô nấm làm giảm tổng trọng lượng quả thể nấm. Biên độ chênh lệch nhiệt độ mô nấm ở cách chất xếp mô so với đóng khuôn là 2,20C. Chiều dài, chiều rộng và tỷ lệ dài/rộng của 30 quả thể xuất hiện đầu tiên đều không bị ảnh hưởng của cách chất xếp mô hay đóng khuôn. Tổng trọng lượng quả thể (2,86 kg/1,5 m dòng) và tổng số lượng quả thể (347,6 quả/1,5 m dòng) cao nhất ở phương pháp xếp mô kết hợp lượng meo 160 g/1,5 m dòng.

Trích dẫn: Nguyễn Hửu Quí, Nguyễn Hồng Huế và Lê Vĩnh Thúc, 2018. Khảo sát phương pháp xếp mô và liều lượng meo đến sinh trưởng và năng suất nấm rơm (Volvariella volvacea) trong điều kiện ngoài trời. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 98-105.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-127
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...