Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
đặc biệt (2018) Trang: 50-59
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Bảo vệ Thực vật, trường Đại học Cần Thơ nhằm tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng cao với nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư trên cây có múi. Khả năng ức chế sự phát triển khuẩn ty nấm Colletotrichum sp. của 32 chủng xạ khuẩn được tiến hành trên môi trường PDA với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy ba chủng xạ khuẩn CT16-HG, HB2-BL và LM6-HG có khả năng đối kháng cao với BKVVK cao từ 6,60 mm -7, 88 mm và HSĐK cao trên 50% ở thời điểm 6 NSBT. Khả năng ức chế sự hình thành bào tử nấm Colletotrichum sp. của 8 chủng xạ khuẩn (LM6, LV5-ĐT, CT16-HG, MT10-ST, HB2-BL, MT4-ST, LV7-ĐT, TÔ10-VL) được đánh giá trong môi trường PDA lỏng với 4 lần lặp lại. Kết quả ghi nhận được chủng xạ khuẩn HB2-BL có hiệu quả ức chế cao nhất với log mật số bào tử thấp nhất là 4,75, trong khi đối chứng là 6,95 ở thời điểm 11 NSNL. Khả năng ức chế sự mọc mầm bào tử nấm Colletotrichum sp. của 8 chủng xạ khuẩn được thực hiện với 4 lần lặp lại. Kết quả chỉ ra rằng chủng xạ khuẩn LM6-HG thể hiện khả năng ức chế tốt nhất với tỉ lệ bào tử mọc mầm thấp nhất (3,35%) so với đối chứng (96,76%)  ở thời điểm 24 GSXL.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 120-127
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 98-105
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...