Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 50-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/05/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

The effect of coaching on professional development for teachers: A case study at the primary school of pedagogical practice in can tho city

Từ khóa:

Phương pháp tư vấn, câu hỏi tư duy cấp cao, phát triển chuyên môn cho giáo viên

Keywords:

Coaching, high level thinking questions, teacher professional development

Abstract

Coaching in teaching is one of the models of teacher professional development. In this paper we present: (1) what coaching is and results of coaching of professional development for a group of teachers in the Primary Demonstration School in Can Tho City; (2) impact of high level thinking questions on learning attitude of students; (3) the lessons have been learned by the teacher educators, who play role of coaches during participating coaching process. The collected data of this researchinclude teachers? leson plans, journals/teaching diaries of teachers, notes and records of lesson observations, interviews with two university coaches and two primary school teachers.

Tóm tắt

Tư vấn trong dạy học là một trong những mô hình phát triển chuyên môn cho giáo viên. Trong bài báo này chúng tôi trình bày: (1) tư vấn là gì và kết quả của hoạt động tư vấn đối với việc phát triển chuyên môn cho nhóm giáo viên tiểu học ở Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm, Sở Giáo dục Cần Thơ; (2) tác động của các câu hỏi tư duy cấp cao đối với thái độ học tập của học sinh; (3) những bài học mà các giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, những người đóng vai trò tư vấn rút ra được khi tham gia tiến trình tư vấn. Các dữ liệu thu thập trong nghiên cứu này là các giáo án dạy học, nhật ký giảng dạy, biên bản dự giờ và kết quả phỏng vấn của 4 đối tượng nghiên cứu: hai giáo viên Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm và hai giảng viên của Khoa Sư phạm.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 116-124
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 128-138
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 28-36
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 73-86
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 8-14
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 97-101
Tải về
DEPISA Monograpth 5 (2018) Trang: 41-57
Tạp chí: Supporting Professional Learning in Sourheast Asian Universiy through DEPISA
1 (2017) Trang: 583-589
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên - đáp ứng yêu cầu dổi mới CTGDPT
(2016) Trang: 485-493
Tạp chí: Hội thảo "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm", ĐHSP Hà Nội, tháng 12/2015
(2016) Trang: 688-696
Tạp chí: Hội thảo khoa học: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội,12- 2016
(2016) Trang: 43-53
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH 2016: Đào tạo GV của Khoa Sư phạm trường ĐHCT: thành quả, thách thức và định hướng, tổ chức tại ĐHCT, tháng 7/2016
Monograph no. 3 (2014) Trang:
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3
(2015) Trang: 12
Tạp chí: The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand
28 (2015) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
26 (2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật
1 (2013) Trang: 31
Tạp chí: Supporting Professional Development with Learning through action Project
1 (2012) Trang: 689
Tạp chí: Dạy học Ngữ văn
1 (2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp …
1 (2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
(2011) Trang:
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...