Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 73-86
Tải về

ABSTRACT

Training curriculum ought to be regularly evaluated so as to help the institutions to identify their strength, weakness and consequently to modify their programmes. One of the most valuable factors in the assessment process is the evalutaion by the alumni and the current students. This article describes and analyses the data collected from 564 questionnaires and 131 interviews given by students and alumni evaluating the training programme quality in areas of   (1) professional knowledge, (2) pedagogical competence, (3) application of active teaching methods, (4) activities of assessing students? learning process and (5) enhancement of students? living skills and life-long learning. The research subjects (1) gave ?fairly good? evaluation to the curriculum, teaching methods, activities of assessing students? learning process in the School of Education, i.e the latter the better; (2) confirmed their own  weaknesses in consulting high school students and organizing extra curriculum actitivities; (3) emphasized the importance of enhancing students? critical thinking, creativity and life-long learing. This research result was used in the process of developing the 135-credit training programme of the School.

Keywords: curriculum assessment, learing methods, assessing methods, improving training quality

Title: Assessing the effectiveness of the high school teacher training programme of the School of Education, Can Tho University from the Perspectives of Its Students          and Alumni

TóM TắT

Chương trình đào tạo cần được thường xuyên đánh giá để giu?p cơ sơ? đa?o ta?o nhâ?n ra ca?c ưu, khuyê?t điê?m, nhă?m chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình. Mô?t trong như?ng nhân tố đa?nh gia? chương tri?nh co? gia? tri? la? sinh viên va? cư?u sinh viên. Ba?i ba?o na?y tri?nh ba?y va? phân ti?ch y? kiê?n đa?nh gia? của 564 sinh viên va? 131 cư?u sinh viên của Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ, tư? kho?a 25 đê?n kho?a 30 về (1) kiến thức chuyên môn, (2) nghiệp vụ sư pha?m, (3) việc sử dụng phương pha?p da?y ho?c tích cực, (4) hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên và (5) việc phát triển các kỹ năng sống và học tập suốt đời cho người học. Ca?c đô?i tươ?ng nghiên cư?u đã: (1) đa?nh gia? khá tốt về chương tri?nh, phương pha?p da?y ho?c, phương pha?p đa?nh gia? kết quả học tập của sinh viên mà khoa đã thực hiện trong những năm qua; (2) khă?ng đi?nh điê?m yếu của sinh viên là công tác chu? nhiê?m lớp, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể; (3) nhâ?n ma?nh việc cần tăng cường năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng học tập suốt đời cho người học. Kê?t qua? nghiên cư?u na?y đã được sử dụng trong qua? tri?nh xây dư?ng lại chương tri?nh 135 tín chỉ của Khoa Sư phạm.

Từ khóa: đa?nh gia? chương tri?nh đào tạo, phương pha?p ho?c, phương pha?p đa?nh gia?, nâng cao châ?t lươ?ng đa?o ta?o

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 116-124
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 128-138
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 28-36
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 50-60
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 8-14
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 97-101
Tải về
DEPISA Monograpth 5 (2018) Trang: 41-57
Tạp chí: Supporting Professional Learning in Sourheast Asian Universiy through DEPISA
1 (2017) Trang: 583-589
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên - đáp ứng yêu cầu dổi mới CTGDPT
(2016) Trang: 485-493
Tạp chí: Hội thảo "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm", ĐHSP Hà Nội, tháng 12/2015
(2016) Trang: 688-696
Tạp chí: Hội thảo khoa học: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội,12- 2016
(2016) Trang: 43-53
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH 2016: Đào tạo GV của Khoa Sư phạm trường ĐHCT: thành quả, thách thức và định hướng, tổ chức tại ĐHCT, tháng 7/2016
Monograph no. 3 (2014) Trang:
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3
(2015) Trang: 12
Tạp chí: The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand
28 (2015) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
26 (2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật
1 (2013) Trang: 31
Tạp chí: Supporting Professional Development with Learning through action Project
1 (2012) Trang: 689
Tạp chí: Dạy học Ngữ văn
1 (2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp …
1 (2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
(2011) Trang:
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...