Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 97-101
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/09/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

Reflection - an effective means of teachers’ professional development 

Từ khóa:

Chiêm nghiệm, đặc điểm của chiêm nghiệm, chiêm nghiệm trong dạy học, phát triển chuyên môn

Keywords:

Reflection, characteristics or reflection, reflection in teaching, teachers’ professional development

ABSTRACT

Reflection, especially its impacts on professional development of teachers has captured attention of a growing number of researchers (Dewey, 1933; Schon, 1983; Zeichner and Liston, 1996; Moon, 2001; Klentschy, 2005; Marland, 2006; Larrivee & Cooper, 2006). Reflection is accredited as an essential component in the standards for teachers of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) countries. However, in Vietnam, reflection has maintained an unexplored area and a novel concept. Apparently, the concept of reflection has never been addressed in Standards for Secondary and High School Teachers of Vietnam. From literature review of previous studies, our ultimate goals are to support educational managers and stakeholders of teacher education in mastering the core values of reflection. In this paper, we would present three issues: (1) what reflection is, (2) the impacts of reflection on teachers’ professional development, (3) lessons for teacher education in Vietnam.

TÓM TẮT

Chiêm nghiệm và vai trò của nó trong việc phát triển chuyên môn cho giáo viên (GV) đã được trình bày trong nhiều nghiên cứu như Dewey (1933), Schon (1983), Zeichner and Liston (1996), Moon (2001), Klentschy (2005), Marland (2006), Larrivee & Cooper (2006) và được đưa vào Chuẩn nghề nghiệp GV của nhiều nước thuộc tổ chức OECD. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chiêm nghiệm là một vấn đề còn rất mới và hầu như chưa có nghiên cứu nào đề cập trực tiếp đến vấn đề này. Chuẩn nghề nghiệp GV trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2009 cũng không xem chiêm nghiệm là một năng lực cần có của GV. Nhằm giúp GV, những nhà quản lý giáo dục và những người tham gia đào tạo GV hiểu rõ hơn về vấn đề này, trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu liên quan, trong bài viết này, chúng tôi trình bày (1) Thế nào là chiêm nghiệm; (2) Chiêm nghiệm đối với việc phát triển chuyên môn của GV; (3) Bài học kinh nghiệm cho công tác đào tạo GV của Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 116-124
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 128-138
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 28-36
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 50-60
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 73-86
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 8-14
Tải về
DEPISA Monograpth 5 (2018) Trang: 41-57
Tạp chí: Supporting Professional Learning in Sourheast Asian Universiy through DEPISA
1 (2017) Trang: 583-589
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên - đáp ứng yêu cầu dổi mới CTGDPT
(2016) Trang: 485-493
Tạp chí: Hội thảo "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm", ĐHSP Hà Nội, tháng 12/2015
(2016) Trang: 688-696
Tạp chí: Hội thảo khoa học: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội,12- 2016
(2016) Trang: 43-53
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH 2016: Đào tạo GV của Khoa Sư phạm trường ĐHCT: thành quả, thách thức và định hướng, tổ chức tại ĐHCT, tháng 7/2016
Monograph no. 3 (2014) Trang:
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3
(2015) Trang: 12
Tạp chí: The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand
28 (2015) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
26 (2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật
1 (2013) Trang: 31
Tạp chí: Supporting Professional Development with Learning through action Project
1 (2012) Trang: 689
Tạp chí: Dạy học Ngữ văn
1 (2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp …
1 (2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
(2011) Trang:
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...