Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 8-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 17/04/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

An integrated approach to course planning

Từ khóa:

Dạy và học, đánh giá, kết quả đầu ra, mô hình tích hợp, năng lực

Keywords:

Assessment, competence, intended learning outcomes, integrated model, teaching and learning activity.

ABSTRACT

Can Tho University is undergoing the process of undergraduate curriculum restructurings. The question posed is how to design the curriculum and courses in order to develop students’ competence meeting social needs and future career? In this paper. The authors outline: (1) standards and intended learning outcomes; (2) competence; (3) an integrated approach to course planning, including three elements: intended learning outcomes, assessment and teaching and learning activities (Biggs and Tang, 2011). Each element aligns closely to others. Using this model in course planning will answer a part of the above mentioned question.

TÓM TẮT

Trường Đại học Cần Thơ đang trong tiến trình điều chỉnh chương trình đào tạo cử nhân. Câu hỏi đặt ra là thiết kế chương trình và cùng với thiết kế học phần như thế nào để có thể hình thành và phát triển năng lực cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp tương lai? Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ trình bày (1) quan niệm về chuẩn đầu ra của ngành đào tạo và mục tiêu học phần hay còn gọi là kết quả đầu ra dự kiến; (2) năng lực; (3) mô hình tích hợp trong thiết kế học phần, gồm 3 thành tố gắn kết với nhau: kết quả đầu ra – đánh giá – hoạt động dạy và học (Biggs and Tang, 2011). Sử dụng mô hình này trong thiết kế học phần sẽ góp phần trả lời câu hỏi đã nêu trong phần trên.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Nam, 2019. Cách tiếp cận tích hợp trong thiết kế học phần. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 8-14.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 116-124
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 128-138
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 28-36
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 50-60
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 73-86
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 97-101
Tải về
DEPISA Monograpth 5 (2018) Trang: 41-57
Tạp chí: Supporting Professional Learning in Sourheast Asian Universiy through DEPISA
1 (2017) Trang: 583-589
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên - đáp ứng yêu cầu dổi mới CTGDPT
(2016) Trang: 485-493
Tạp chí: Hội thảo "Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm", ĐHSP Hà Nội, tháng 12/2015
(2016) Trang: 688-696
Tạp chí: Hội thảo khoa học: Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội,12- 2016
(2016) Trang: 43-53
Tạp chí: Kỷ yếu HNKH 2016: Đào tạo GV của Khoa Sư phạm trường ĐHCT: thành quả, thách thức và định hướng, tổ chức tại ĐHCT, tháng 7/2016
Monograph no. 3 (2014) Trang:
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 3
(2015) Trang: 12
Tạp chí: The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand
28 (2015) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
26 (2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật
1 (2013) Trang: 31
Tạp chí: Supporting Professional Development with Learning through action Project
1 (2012) Trang: 689
Tạp chí: Dạy học Ngữ văn
1 (2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp …
1 (2012) Trang: 205
Tạp chí: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
(2011) Trang:
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...