Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2019) Trang: 57-73
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Liên kết:

Trong thời đại thông tin hiện nay, khái niệm về quản trị tri thức khách hàng đã và đang được chú ý như một trong những chiến lược tiềm năng và được khai thác triệt để nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Qua việc lược khảo tài liệu từ 146 bài viết học thuật, bài viết hệ thống các khái niệm, phân loại và liệt kê một số hướng nghiên cứu chủ yếu liên quan đến Quản Trị Tri Thức Khách hàng. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất một số khía cạnh nghiên cứu khoa học liên quan nhằm góp phần nâng cao vai trò của quản trị tri thức khách hàng trong tương lai.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 262-272
Tạp chí: Sustainable Development and the Roles Universities in the Fourth Industrial Revolution
(2020) Trang: 159-175
Tạp chí: LANGKAWI INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH (LICM2020), Malaysia, 28/03/2020
(2017) Trang: 514-526
Tạp chí: UHD-CTU Annual economics and business conference, 13-14/1/2017, Can Tho University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...