Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2021) Trang: 100-108
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Liên kết:

Nghiên cứu này phân tích tác động của ba loại tri thức khách hàng (tri thức cho khách hàng, tri thức từ khách hàng, và tri thức về khách hàng) đến sự thích ứng tổ chức của các doanh nghiệp đang hoạt động tại thành phố Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ khảo sát 285 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp với quy mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả ba loại tri thức khách hàng nêu trên đều có tác động tích cực đến sự thích ứng của tổ chức, trong, đó tri thức từ khách hàng có mức tác động mạnh nhất. Từ đó, bài viết đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao công tác quản trị tri thức khách hàng để cải thiện sự thích ứng tổ chức của các doanh nghiệp.

 
Các bài báo khác
(2019) Trang: 262-272
Tạp chí: Sustainable Development and the Roles Universities in the Fourth Industrial Revolution
(2020) Trang: 159-175
Tạp chí: LANGKAWI INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH (LICM2020), Malaysia, 28/03/2020
(2017) Trang: 514-526
Tạp chí: UHD-CTU Annual economics and business conference, 13-14/1/2017, Can Tho University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...