Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 262-272
Tạp chí: Sustainable Development and the Roles Universities in the Fourth Industrial Revolution
Liên kết:

Recent accelerated developments in the business environment have made customer knowledge to be a key competitive factor. Customer knowledge represents an important organizational asset that organizations would utilize and manage to gain competitive advantages. In addition to this, given the fact that service industry competition has increasingly been complicated, more attention has also been turned to customers and the concept of Customer Knowledge Management (CKM). As such, the main objective of this study was to investigate how telecommunications companies in Can Tho city managed their customer knowledge to achieve organizational performance and competitive advantage. Keywords: Knowledge, customer knowledge management, case study, telecommunication companies

Các bài báo khác
(2020) Trang: 159-175
Tạp chí: LANGKAWI INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH (LICM2020), Malaysia, 28/03/2020
(2017) Trang: 514-526
Tạp chí: UHD-CTU Annual economics and business conference, 13-14/1/2017, Can Tho University
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...