Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/04/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

The assessment of mathematical competence  of high school students toward  the  perspectives of  PISA in Can Tho City

Từ khóa:

PISA, đánh giá năng lực toán học

Keywords:

PISA, the assessment of mathematical competence

ABSTRACT

This article indicates the viewpoint, the approach and the basic content of the assessment of mathematical competence  in PISA. From these  perspectives, we conduct the survey and show some initial results of high school students? mathematical competence  in Can Tho City.

TóM TắT

Bài viết nghiên cứu quan điểm, cách tiếp cận và nội dung cơ bản về phương pháp đánh giá năng lực học sinh theo PISA. Từ cơ sở này, chúng tôi trình bày quá trình khảo sát và các kết quả bước đầu về việc tiến hành đánh giá năng lực toán học của học sinh tại thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 1-11
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 56-61
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 56-64
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 9-14
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tải về
(2021) Trang: 46-55
Tạp chí: 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, Manhattan, New York City, October 3-5, 2021
(2021) Trang: 225-232
Tạp chí: 4-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Poland, August 8-9, 2021
(2020) Trang: 612-617
Tạp chí: 2020 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, November 27-28, 2020 at Ho Chi Minh City, Vietnam
22 (2019) Trang: 107-127
Tạp chí: Journal of Management Information and Decision Science
1 (2013) Trang: 542
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc
1 (2013) Trang: 70
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...