Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 9-14
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tải về

ABSTRACT

Changing the cadres of a mathematical problem plays the important role in solving problems of mathematics. There exists the question: Are changing the cadres used as a technique in solving problems of mathematics by high school students inMekongDelta? For answering this question, in the following article, we conducted the survey at theSchoolofPre-university, Can Tho University.

Keywords: Cadre, register, changing the cadres of a mathematical problem

Title: High school students inMekongDelta with changing the cadres of a mathematical problem

TóM TắT

Thay đổi phạm vi bài toán có vai trò quan trọng trong giải toán. Vấn đề đặt ra là: Việc thay đổi phạm vi có được học sinh ở các trường Trung học phổ thông (THPT) tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sử dụng như một kỹ thuật giải toán hay không? Bài viết này nhằm trả lời câu hỏi trên thông qua việc tiến hành một khảo sát tại Khoa Dự bị, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ khóa: Phạm vi, ngôn ngữ biểu thị, thay đổi phạm vi bài toán

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 1-11
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 56-61
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 56-64
Tải về
(2021) Trang: 46-55
Tạp chí: 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, Manhattan, New York City, October 3-5, 2021
(2021) Trang: 225-232
Tạp chí: 4-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Poland, August 8-9, 2021
(2020) Trang: 612-617
Tạp chí: 2020 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, November 27-28, 2020 at Ho Chi Minh City, Vietnam
22 (2019) Trang: 107-127
Tạp chí: Journal of Management Information and Decision Science
1 (2013) Trang: 542
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc
1 (2013) Trang: 70
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...