Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 1-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:16/12/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

Building the real-world mathematical problems in Grade 10: A pilot study in Can Tho city

Từ khóa:

Toán học thực tế, bài toán thực tế, mô hình hóa, PISA

Keywords:

Modeling, PISA, realistic mathematics education, real-world mathematical problem

ABSTRACT

The application of the real-world mathematical problems in teaching mathematics is a contemporary trend. This article is aimed to present a pilot study in Can Tho city about building two real-world mathematical problems in Grade 10. Thereby, it is also to propose a useful process in the construction of the real-world mathematical problems which can apply to teaching mathematics in upper high schools in Vietnam.

TÓM TẮT

Việc áp dụng các bài toán thực tế vào dạy học toán là một xu hướng đương đại. Bài viết này trình bày một thực nghiệm nhỏ tại thành phố Cần Thơ về việc xây dựng hai bài toán thực tế ở lớp 10. Qua đó, bài viết cũng đề xuất một quy trình hữu ích trong việc xây dựng các bài toán thực tế có thể áp dụng vào dạy học Toán ở các trường trung học phổ thông tại Việt Nam.

Trích dẫn: Bùi Anh Tuấn, Ngô Tùng Hiếu và Bùi Hồng Duyên, 2017. Xây dựng các bài toán thực tế ở lớp 10: Thực nghiệm nhỏ tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 1-11.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 56-61
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 56-64
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 9-14
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tải về
(2021) Trang: 46-55
Tạp chí: 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, Manhattan, New York City, October 3-5, 2021
(2021) Trang: 225-232
Tạp chí: 4-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Poland, August 8-9, 2021
(2020) Trang: 612-617
Tạp chí: 2020 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, November 27-28, 2020 at Ho Chi Minh City, Vietnam
22 (2019) Trang: 107-127
Tạp chí: Journal of Management Information and Decision Science
1 (2013) Trang: 542
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc
1 (2013) Trang: 70
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...