Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 56-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/12/2018

Ngày nhận bài sửa: 19/04/2019

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Approaching the STEM education model through Scratch software
 for students of mathematics teacher education in Can Tho University

Từ khóa:

Dr. Scratch, Giáo dục STEM, sản phẩm STEM-Scratch, Scratch

Keywords:

Dr.Scratch, Scratch, STEM education, STEM-Scratch products

 

ABSTRACT

The study is aimed to approach the Scratch software to create products in the STEM education model for students of mathematics teacher education at Can Tho University. After that, STEM-Scratch products of experimental groups were assessed by Dr. Scratch software. An statistical study was conducted to evaluate the effectiveness of this approach and show how to improve STEM-Scratch products in the model of STEM education.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tiếp cận phần mềm Scratch để hình thành các sản phẩm trong mô hình giáo dục STEM cho sinh viên sư phạm Toán tại trường Đại học Cần Thơ. Sau đó, các sản phẩm STEM-Scratch của nhóm thực nghiệm được đánh giá định lượng bằng phần mềm Dr. Scratch. Một nghiên cứu thống kê được tiến hành để đánh giá tính hiệu quả của cách tiếp cận này và chỉ ra cách thức cải tiến các sản phẩm STEM-Scratch trong mô hình Giáo dục STEM.

Trích dẫn: Bùi Anh Tuấn, Bùi Lê Diễm, Trương Quốc Tuấn và Lâm Minh Huy, 2019. Tiếp cận mô hình giáo dục STEM thông qua phần mềm Scratch cho sinh viên sư phạm toán tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3C): 56-64.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 1-11
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 56-61
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 9-14
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tải về
(2021) Trang: 46-55
Tạp chí: 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, Manhattan, New York City, October 3-5, 2021
(2021) Trang: 225-232
Tạp chí: 4-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Poland, August 8-9, 2021
(2020) Trang: 612-617
Tạp chí: 2020 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, November 27-28, 2020 at Ho Chi Minh City, Vietnam
22 (2019) Trang: 107-127
Tạp chí: Journal of Management Information and Decision Science
1 (2013) Trang: 542
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc
1 (2013) Trang: 70
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...