Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 96-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/05/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

Texture zero of neutrino mass matrix with seesaw mechanism and leptogenesis

Từ khóa:

Cấu trúc zero, cơ chế seesaw, bất đối xứng baryon, leptogenesis

Keywords:

Texture zero, seesaw mechanism, baryon asymmetry, leptogenesis

ABSTRACT

We studied the seesaw realization of seven textures of the neutrino mass matrix with two zeros, which were presented by Frampton, Glashow and Marfatia. It is found that once the Dirac neutrino mass matrix is fixed, only texture A2 out of the seven textures is realized by the seesaw with three textures of heavy Majorana right handed neutrino (RHN) mass matrix. As a consequence of the seesaw mechanism, the out of equilibrium decay of the lightest RHN generates a lepton number asymmetry. By the sphaleron process, this lepton asymmetry is converted to the asymmetry of baryon number (BAU), which is called leptogenesis. By a properchoice of parameter space of the model satisfying the low energy experiment data, the BAU is successfully explained by both flavored and unflavored leptogenesis of the model. It is also shown that the predictions of Dirac CP violation phase, , for some fixed parameters of high energy physics can be constrained by the current observation of baryon asymmetry (BAU).

TóM TắT

Chúng tôi nghiên cứu cơ chế seesaw để sinh bảy ma trận khối lượng neutrino với hai phần tử bằng không, các ma trận khối lượng này được đề xuất bởi Frampton, Glashow and Marfatia. Chúng tôi tìm thấy rằng, một khi ma trận khối lượng neutrino Dirac được cho trước, thì trong bảy ma trận khối lượng neutrino nói trên, chỉ có cấu trúc A2 được sinh ra với ba cấu trúc khác nhau của ma trận khối lượng của các Majorana nặng phân cực phải (RHN). Một hệ quả vật lý của cơ chế seesaw đó là các quá trình phân rã phi cân bằng của các RHN tạo ra bất đối xứng số lepton. Nhờ vào quá trình sphaleron, bất đối xứng leptonton chuyển thành bất đối xứng vật chất - phản vật chất của vũ trụ (Baryon Asymmetry of the Universe ? BAU), chúng ta gọi là leptogenesis. Thông qua việc lựa chọn không gian tham số của mô hình thỏa mãn số liệu thực nghiệm ở mức năng lượng thấp, mô hình đã giải thích thành công BAU trong cả hai trường hợp flavored và unflavored leptogenesis. Chúng tôi tìm thấy được miền giá trị tiên đoán của pha vi phạm CP Dirac, , có thể được cố định bởi số liệu thực nghiệm của BAU.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 162-172
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 256-266
Tải về
2020 (2020) Trang:
Tạp chí: Progress of Theoretical and Experimental Physics
Vol.23, No.3 (2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Vol.24, No.2 (2014) Trang: 113-123
Tạp chí: Communication in Physics
Vol.24, No.1 (2014) Trang: 9-19
Tạp chí: Communication in Physics
Vol 28, No.8 (2014) Trang: 1-15
Tạp chí: Modern Physics Letter A
1 (2013) Trang: 84
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Advances in High Energy Physics
37 (2012) Trang: 214
Tạp chí: Proc. Natl. Conf. Theor. Phys.
37 (2012) Trang: 223
Tạp chí: Proc. Natl. Conf. Theor. Phys.
36 (2011) Trang: 46
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...