Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Volume 15, Issue 4, Version 1.0 (2015) Trang: 1-4
Tạp chí: Global Journal of Human Social Sciences

The results of this study show that Kien Giang has an abundant youth laborer force; 43% of laborers are between the ages 15 to 29, most of whom are involved in the handicraft sector and non-agriculture wage employment, while most laborers aging between 45 and 60 are involved in agriculral work. However, laborers had a difficult time finding jobs after participating in career training because the quality of training was not high and because the duration of training was short. Of those being trained, 51% received training in industrial and construction professions.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 34-45
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 51-61
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 60-69
Tải về
Vol.2, No.2 (2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
Volume XIV (2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Global Journal of Human-Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...