Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2017) Trang: 9-13
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research

Abstract- The study on the factors affecting the net income of the households for farming of crops, fruit trees and shrimps in the Mekong Delta was conducted in 2013. The descriptive statistics and the multivariate linear regression models were used in the study. The study results showed the net income per area of the households growing crops and fruit trees was affected by several factors including land area, participation in associations and unions, animal husbandry, non-agricultural activities and total costs of material inputs while the net income per area of the households raising shrimps was affected by factors as land area, number of labors, nonagricultural activities and total costs of material inputs. Based on the study results, some solutions for improving of the household net income were proposed.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 34-45
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 51-61
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 60-69
Tải về
Volume 15, Issue 4, Version 1.0 (2015) Trang: 1-4
Tạp chí: Global Journal of Human Social Sciences
Vol.2, No.2 (2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
Volume XIV (2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Global Journal of Human-Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...