Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2017) Trang: 29-32
Tạp chí: Global Journal of Human-Social Science

Abstract- The study on the factors affecting the net income of the households for mono rice production, rice-upland crop and rice-aquaculture in the Mekong Delta was conducted in July, 2013 which aimed to (1) Assess the main resources of the households; (2) Analyze factors impacting the net income and (3) Propose solutions for improving the net income for rice production, rice-upland crop and rice-aquaculture of households in the Mekong Delta. The analysis method was based on the descriptive statistics, and the multiple linear regressions. The study results showed that: (1) The educational levels of the household heads were low; (2) The farmland was large with 1.95 hectare per household; (3) There are three groups of household having the main net income from agricultural production, and the second net income from the non-agricultural activity; (4) The net income of the mono rice production households was affected by the participation association of the household heads and the farmland area; (5) the net income of the rice-upland crop households was impacted by the family man-days and the production investment in materials; and (6) the net income of the riceaquacultural households was effected by the educational levels, the family man-days and the farmland area. Based on the study results, some solutions for improvement of the household net income were proposed.
Keywords: household, mekong delta, mono rice production, net income, rice - aquaculture, rice–upland crop.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 34-45
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 51-61
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 60-69
Tải về
Volume 15, Issue 4, Version 1.0 (2015) Trang: 1-4
Tạp chí: Global Journal of Human Social Sciences
Vol.2, No.2 (2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
Volume XIV (2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Global Journal of Human-Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...