Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 51-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/04/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Currnet situation  of rural labors, the impact of occupational training, employment, and the income of rural laborers in Ben Tre province

Từ khóa:

Đào tạo nghề nông thôn, lao động nông thôn, việc làm, thu nhập

Keywords:

Occupational training, rural laborers, employment, income

ABSTRACT

Research on the ?Current situation of Rural Labors, the Impact of Occupational Training, Employment, and the Income of Rural Laborers in Ben Tre province? was conducted through a Participatory Rural Appraisal approach, including group discussions and key informant panel interviews. Data were also collected from household interviews and secondary sources as well. The research findings showed that production activities in Chau Thanh and Thanh Phu districts, Ben Tre province, were very diverse in both agricultural and non-agricultural sectors. Laborers in the area seemed to prefer working near their home towns. Most people in the area expressed a need for training in agriculture, but young people increasingly need training in non-agricultural work. The range of occupational training was diverse, but most trainees enrolled in agricultural training courses. The aim of these occupational training courses was to increase income, and most laborers received a subsidy from the government for their participation. The biggest problem faced by trainees was the lack of experience in non-agricultural occupations, but the experience of most households showed that rural occupational training courses were effective. Prospects for post-training employment depended on the relationship between trainees, training organizations, and labor-recruiting businesses. The average household income after training is 83.3 million Vietnam, but total income depends on the training level, the number of trainees in a household, and whether the trainees work in an appropriate occupation or not. Currently, occupational training is still not completely appropriate to the needs of the trainees. A sustainable solution to this problem is for the Department of Labor, Invalids, and Social Affairs in Ben Tre province to develop a long-term plan to provide occupational training and employment for rural laborers.

TóM TắT

Nghiên cứu về ?Thực trạng lao động nông thôn - ảnh hưởng của đào tạo nghề - việc làm - thu nhập của lao động tỉnh Bến Tre? được tiếp cận theo phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia thông qua thảo luận nhóm và phỏng vấn người am hiểu cũng như thu thập thông tin từ phỏng vấn nông hộ và các nguồn số liệu thứ cấp khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động sản xuất ở huyện Châu Thành và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre rất đa dạng về nông nghiệp và phi nông nghiệp. Lao động có xu hướng làm việc gần nhà. Người dân đa phần có nhu cầu học nghề nông nghiệp, còn thanh niên có nhu cầu học nghề phi nông nghiệp. Ngành nghề đào tạo rất đa dạng nhưng nông nghiệp vẫn chiếm số đông học viên đăng ký. Người lao động được đào tạo nghề để có thêm thu nhập. Đa số lao động tham gia lớp ngắn hạn được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương nhưng khó khăn lớn nhất của họ là chưa có kinh nghiệm học nghề phi nông nghiệp. Phần lớn số hộ cho rằng đào tạo nghề nông thôn có hiệu quả. Việc làm sau học nghề có mối quan hệ giữa người học ? cơ sở dạy nghề - doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Thu nhập nông hộ đạt 83,3 triệu đồng/năm. Tổng thu nhập nông hộ phụ thuộc vào trình độ người học nghề, số người học nghề trong hộ và người học nghề có làm đúng nghề hay không. Đào tạo nghề hiện nay vẫn chưa phù hợp nhu cầu của người học nghề. Giải pháp bền vững là Sở Lao động ? Thương Binh và Xã hội tỉnh Bến Tre có kế hoạch dài hạn cho công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

 

 

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 34-45
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 60-69
Tải về
Volume 15, Issue 4, Version 1.0 (2015) Trang: 1-4
Tạp chí: Global Journal of Human Social Sciences
Vol.2, No.2 (2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
Volume XIV (2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Global Journal of Human-Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...