Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 34-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/07/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

Title:

Assessing the effectiveness of vocational training for rural laborers in Tam Binh District, Vinh Long Province

Từ khóa:

Học viên, đào tạo nghề, lao động nông thôn

Keywords:

Trainees, vocational training, rural laborers

ABSTRACT

The study on ?Assessing the effectiveness of vocational training for rural laborers in Tam Binh District, Vinh Long Province? aimed to assess the status of vocational training; the factors affecting the effectiveness of vocational training; determine the effectiveness of vocational training for rural workers who participated in vocational courses; and propose solutions to improve the efficiency of vocational training for rural laborers.

The study was carried out in four villages in Tam Binh District, Vinh Long Province. This study employed three methods of data collection: semi-structured interviews, group discussions, and structured interviews.

The research results identified the four factors affecting training effectiveness. These four factors were: apprenticeship and vocational development; trainers and trainees; training equipment; and training skills and apprenticeship.

Overall, the vocational training for the rural laborers in Tam Binh district was high, with 87.1% of trainees obtaining employment afterward. This research identified a number of factors impacting the effectiveness of vocational training. In order of importance, these include policies, trainers, vocational programs, trainees and facilities/equipment. Four major solutions were drawn from this study to improve the efficiency of vocational training for the rural laborers in Tam Binh district.

TóM TắT

Đề tài ?Đánh giá hiệu quả đa?o ta?o nghê? cho lao động nông thôn ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long? với mục tiêu đánh giá thực trạng đào tạo nghề; yếu tố tác động hiệu quả đào tạo nghề; hiệu quả đào tạo nghề; và giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Nghiên cứu được thực hiện ở bốn xã của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc, cấu trúc và thảo luận nhóm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy bốn nhóm nhân tố ảnh hưởng hiệu quả đào tạo nghề là: học nghề và phát triển nghề; giáo viên và học viên; trang thiết bị dạy nghề; kỹ năng dạy nghề và học nghề.

Hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn huyện Tam Bình cho thấy học viên có việc làm sau học nghề chiếm 87,1%. Các yếu tố tác động hiệu quả đào tạo nghề gồm: chính sách, giáo viên, chương trình dạy nghề, học viên và cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, có bốn nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn huyện Tam Bình.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 51-61
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 60-69
Tải về
Volume 15, Issue 4, Version 1.0 (2015) Trang: 1-4
Tạp chí: Global Journal of Human Social Sciences
Vol.2, No.2 (2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
Volume XIV (2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Global Journal of Human-Social Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...