Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN 978-604-947-988-5 (2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh

In the mathematics curriculum grade 11, the teaching of the concept of probability gives an important place to a « classical » approach based on the formula of Laplace. Therefore, many students make mistakes when learning this concept. Using modeling teaching connected with simulation by Excel and R softwares can help students understand the real meaning of the concept of probability through the frequentist approach. Moreover, approaching with statistical softwares such as Excel and R will help students know how to use IT to solve real-world problems. This article aims to suggest an innovation to improve the teaching of probability in the mathematics curriculum grade 11. 

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 28-35
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 81-93
Tải về
Volume 2017, Issue 7 (2017) Trang: 210-220
Tạp chí: Journal of Mathematics and Statistical Science
ISSN: 2496-1027 (2016) Trang: 221-230
Tạp chí: First conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...