Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
227 (2020) Trang: 4-6
Tạp chí: Thiết Bị Giáo ục
Liên kết:

Simulation using statistical software has been a new method of teaching probability in high schools. In this article, the authors briefly introduce the use of R software in teaching probability through simulation; two probability problems can also be simulated using R software. Misconceptions of students when solving these problems are considered. Every problem has been simulated with different sample sizes so that students can visualize the way that relative frequencies of an event tend to the probability of the event.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 28-35
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 81-93
Tải về
Volume 2017, Issue 7 (2017) Trang: 210-220
Tạp chí: Journal of Mathematics and Statistical Science
ISSN: 2496-1027 (2016) Trang: 221-230
Tạp chí: First conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics
ISBN 978-604-947-988-5 (2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...