Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
224 (2020) Trang: 15-17
Tạp chí: Thiết Bị Giáo Dục
Liên kết:

IATA is a statistical software which is used for analyzing multiple-choice questions. This software is using Classical Test Theory (CTT), Item Response Theory (IRT) and the Rasch model. The authors used IATA to analyze a one-period test of the chapter of antiderivative, integral and their applications two times. Based on the results from IATA, we can assess more exactly the competence (or the proficiency) of students.  

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 28-35
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 81-93
Tải về
Volume 2017, Issue 7 (2017) Trang: 210-220
Tạp chí: Journal of Mathematics and Statistical Science
ISSN: 2496-1027 (2016) Trang: 221-230
Tạp chí: First conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics
ISBN 978-604-947-988-5 (2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...