Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 81-93
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 02/06/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Using IATA to analyze, evaluate and improve the quality of the multiple-choice questions in chapter power functions, exponential functions and logarithmic functions

Từ khóa:

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, IATA, IRT, lý thuyết ứng đáp câu hỏi

Keywords:

IATA, IRT, Item Response Theory, multiple-choice questions 

ABSTRACT

This article presents an overview about Item Response Theory (IRT) as well as introduce how to install and use IATA – a software used to analyze and evaluate multiple-choice questions (MCQ) based on the IRT. In addition, the article propose a process for compiling and evaluating a MCQ test with the support of IATA. Finally, the article cover analyzing and evaluating multiple choice questions that were compiled in chapter power functions, exponential functions and logarithmic functions according to the specified process, in order to improve the quality of multiple-choice questions.

TÓM TẮT

Bài viết này trình bày tổng quan về Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (IRT) cũng như giới thiệu sơ lược về cách cài đặt và sử dụng phần mềm IATA – một phần mềm dùng để phân tích, đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) dựa trên nền tảng IRT. Đồng thời, quy trình biên soạn và thẩm định một đề kiểm tra TNKQ dưới sự hỗ trợ của phần mềm IATA cũng được đề xuất trong bài viết. Cuối cùng, cách phân tích, đánh giá một số câu hỏi được biên soạn trong chương hàm số mũ, hàm số lũy thừa và hàm số lôgarit theo quy trình đã nêu cũng được trình bày, nhằm mục đích nâng cao chất lượng cho các câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Trích dẫn: Bùi Anh Kiệt và Bùi Nguyên Phương, 2018. Sử dụng phần mềm IATA để phân tích, đánh giá và nâng cao chất lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong chương hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 81-93.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 28-35
Tải về
Volume 2017, Issue 7 (2017) Trang: 210-220
Tạp chí: Journal of Mathematics and Statistical Science
ISSN: 2496-1027 (2016) Trang: 221-230
Tạp chí: First conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics
ISBN 978-604-947-988-5 (2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...