Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 28-35
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 24/03/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Using statistical softwares to equate the mathematical tests of the multiple – choice questions in grade 12

Từ khóa:

So bằng đề kiểm tra, lý thuyết ứng đáp câu hỏi, điểm thô, điểm năng lực, đề trắc nghiệm khách quan

Keywords:

Equating the test, Item Response Theory, multiple – choice questions, the raw score, the latent trait

ABSTRACT

In this article, the theory of equating the test is introduced and a procedure to write, analyze, and equate two mathematical tests of the multiple – choice questions are suggested. Statistical softwares (IATA and Excel) and Item Response Theory (IRT) were used in order to establish a common scale for two tests. These are the base to transfer the raw score as well as the latent trait or the ability score of testees from one test to another, in order to equate the difficulty between two tests and asssess exactly the ability of testees. Using the above theory, this study has experimented two one-period tests for one chapter of grade 12 mathematical curriculum for students in Bac Lieu, Soc Trang, and Kien Giang provinces in 2019.

TÓM TẮT

Bài viết giới thiệu về lý thuyết so bằng đề kiểm tra; đề xuất một qui trình biên soạn, thẩm định và so bằng hai đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn Toán. Qui trình này sử dụng các phần mềm thống kê (IATA và Excel) và lý thuyết ứng đáp câu hỏi (IRT) để thiết lập một thang đo chung cho hai đề kiểm tra. Đây là cơ sở để chuyển điểm thô và điểm năng lực  của thí sinh từ đề kiểm tra này sang đề kiểm tra kia, nhằm mục đích so bằng độ khó giữa hai đề kiểm tra và đánh giá đúng năng lực của thí sinh. Ứng dụng lý thuyết nói trên, nghiên cứu này thực nghiệm trên hai đề kiểm tra một tiết cho một chương của chương trình toán lớp 12 ở một số học sinh của ba tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang năm học 2019.

Trích dẫn: Bùi Anh Kiệt và Tăng Hòa Thái, 2020. Sử dụng phần mềm thống kê trong việc so bằng đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn Toán lớp 12. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 28-35.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 81-93
Tải về
Volume 2017, Issue 7 (2017) Trang: 210-220
Tạp chí: Journal of Mathematics and Statistical Science
ISSN: 2496-1027 (2016) Trang: 221-230
Tạp chí: First conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics
ISBN 978-604-947-988-5 (2017) Trang: 203-214
Tạp chí: Hội thảo quốc tế về Didactic Toán lần thứ 6 tại ĐHSP TP Ho Chi Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...