Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 9-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/04/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

Development of an mobile communication network-based agricultural extension support system

Từ khóa:

Hệ thống hỗ trợ khuyến nông, tách từ tiếng Việt, phân loại văn bản

Keywords:

Agricultural extension support system, Vietnamese word segmentation, text classification

ABSTRACT

The objective of this research is to build a link system between farmers and agricultural experts to support the agricultural extension via mobile communication network and to collect real data used for developing automatic agricultural extension systems in the future. This system can be considered as ?24/7 farmers link program?. To build this system, at first, we need to build modules for sending and receiving SMS and MMS messages. These modules are important for farmers to send data of rice status to agricultural experts for receiving consultations. Next, a message classification module is built based on a combination of machine learning methods (e.g. SVM) with image and text processing technologies. To make it more convenient for experts and system users, a website is build to integrate these modules into the whole system. Preliminary results show that the construction of this system is feasible. This is also the foundation for building an online automatic agricultural extension support system through mobile communication network.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống nhịp cầu giữa nhà nông và các chuyên gia nông nghiệp nhằm hỗ trợ công tác khuyến nông (trước mắt là trên cây lúa) qua mạng thông tin di động, đồng thời thu thập dữ liệu thực tế dùng để phát triển các hệ thống khuyến nông tự động sau này. Hệ thống này có thể được xem là ?nhịp cầu nhà nông 24/7?. Để xây dựng được hệ thống, trước hết ta cần xây dựng mô-đun gửi và nhận tin nhắn SMS/MMS. Các mô-đun quan trọng này hỗ trợ cho nông dân gửi dữ liệu về tình trạng của cây lúa để được tư vấn bởi các chuyên gia nông nghiệp. Tiếp đến, một mô-đun phân loại tin nhắn được thiết lập dựa trên sự kết hợp các phương pháp máy học với công nghệ xử lý ảnh và xử lý văn bản. Để thuận lợi cho các chuyên gia và người dùng hệ thống, một website được xây dựng nhằm tích hợp các mô-đun trên lại với nhau. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy việc xây dựng hệ thống này là rất khả thi. Đó cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống hỗ trợ khuyến nông tự động trực tuyến qua mạng thông tin di động.

Các bài báo khác
Số 19b (2011) Trang: 10-19
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 140-147
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 159-168
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 169-175
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 241-248
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 32-39
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 56-63
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 71-81
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 82-92
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 96-103
Tải về
Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 193-216
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực ĐBSCL và vai trò của trường Đại học Cần Thơ
227 (2022) Trang: 46-55
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
227 (2022) Trang: 104-112
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
227 (2022) Trang: 44-53
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
13 (2022) Trang: 477-483
Tạp chí: International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems
54 (2022) Trang: 580-592
Tạp chí: Journal of Engineering and Technological Sciences
226 (2021) Trang: 239-246
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
63 (2021) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Vol. 10, Issue 10 (2019) Trang: 64-74
Tạp chí: Inter. J. of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), [Online], ISSN print: 0976–6340, ISSN Online: 0976 – 6359
số 11(120).2017 (2017) Trang: 61-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
ISBN: 978-604-913-429-6 (2015) Trang: 185-191
Tạp chí: TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA -2015
ISBN: 978-604-913-429-6 (2015) Trang: 35-39
Tạp chí: TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 3 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA -2015
2015 (2015) Trang: 534-539
Tạp chí: Proc. IEEE_The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)
12 (2015) Trang: 37-41
Tạp chí: Tự động hóa ngày nay - Chuyên san Điều khiển & Tự động hóa
7 (2014) Trang: 405-409
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014
7 (2014) Trang: 96-100
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử - VCM-2014
102 (2012) Trang: 36
Tạp chí: Journal of Volgograd State Technical University
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceedings of 16th IFAC World Congress
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...