Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 10-19
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/06/2020
Ngày nhận bài sửa: 20/07/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Optimization of pomelo essential oil yield from extraction equipment at a pilot scale

Từ khóa:

Bộ phận phân ly tinh dầu, hiệu suất thu hồi tinh dầu, hiệu suất trích ly tinh dầu, thiết bị trích ly tinh dầu, tinh dầu bưởi

Keywords:

Essential oil extraction equipment, essential oil separator, extraction yield of essential oil, pomelo essential oil, yield of essential oil

ABSTRACT

Pomelo essential oil has many applications in cosmetic, medicament and food, thus the research on the pomelo essential oil extraction is concerned by many researchers in the world. Pomelo essential oil was extracted by many extraction methods. In this study, the pomelo essential oil was extracted by using steam distillation method at the pilot scale. The parameters of extraction method such as the mass ratio of pomelo peel to water, the oil temperature in a heating jacket and the extraction time were investigated to seek the maximum yield of recovered essential oil and the maximum extraction yield of essential oil. The obstacles of extraction equipment were then pointed out and the solution was suggested. The research also, then, points out the obstacles of extraction equipment and the solution was suggested. The maximum yield of essential oil and the maximum extraction yield of essential oil were obtained at 0,737‰ and 21,68%, respectively at the mass ratio of pomelo peel to water = 1:5, the oil temperature in a heating jacket of 170oC and the extraction time of 8h. The maximum yield of essential oil and the maximum extraction yield of essential oil in the large scale present the stability and effectiveness operation of extraction equipment and the saving of extraction time.

TÓM TẮT

Tinh dầu bưởi có rất nhiều ứng dụng trong mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm, do đó nghiên cứu quá trình trích ly tinh dầu bưởi được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Tinh dầu bưởi được trích ly bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong nghiên cứu này, tinh dầu bưởi được trích ly bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước ở mô hình pilot. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly như tỷ lệ vỏ bưởi:nước, nhiệt độ áo dầu gia nhiệt và thời gian trích ly được khảo sát nhằm tìm ra hiệu suất thu hồi tinh dầu và hiệu suất trích ly tinh dầu tối ưu. Một số nhược điểm của thiết bị trích ly được trình bày và đề xuất hướng khắc phục. Hiệu suất thu hồi tinh dầu và hiệu suất trích ly tinh dầu lần lượt là 0,737‰ và 21,68% ở điều kiện tối ưu như tỷ lệ vỏ bưởi:nước = 1:5, nhiệt độ áo dầu gia nhiệt 170oC và thời gian trích ly 8 giờ. Hiệu suất thu hồi và hiệu suất trích ly tinh dầu cho thấy thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả, tiết kiệm thời gian trích ly tinh dầu.  

Trích dẫn: Trần Nguyễn Phương Lan, Huỳnh Quốc Khanh, Văn Minh Nhựt, Lê Phan Hưng, Mai Vĩnh Phúc, Bùi Văn Hữu, Nguyễn Thành Công, Lê Thành Công và Nguyễn Thái Sơn, 2020. Tối ưu hóa hiệu suất trích ly tinh dầu bưởi của thiết bị trích ly dạng pilot. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5A): 10-19.

Các bài báo khác
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 11-17
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 22-32
Tải về
978-0-12-816856-1 (2019) Trang:
Tạp chí: Biofuels: Alternative Feedstocks and Conversion Processes for the Production of Liquid and Gaseous Biofuels (Second Edition) Biomass, Biofuels, Biochemicals
52 (2019) Trang:
Tạp chí: Journal of Technical Education Science Ho Chi Minh City University of Technology and Education
(2016) Trang: 35-38
Tạp chí: 23rdRegional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2016)
ISFAS (2016) Trang: 113-123
Tạp chí: Annual Conference on Engineering and Information technology
(2013) Trang:
Tạp chí: National Seminar of Chemical and Process Engineering, University of Deponegoro, Semarang, Indonesia, August 2013
1 (2013) Trang: 191
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...