Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2021) Trang: 92-97
Tạp chí: Tạp chí Công thương
Liên kết:

Có rất nhiều công trình nghiên cứu về trích ly pectin từ những nguồn nguyên liệu
khác nhau, trong đó có vỏ bưởi. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp bề mặt đáp
ứng (RSM) với mô hình thiết kế tâm phức hợp (CCD) để tối ưu hóa trích ly pectin
từ vỏ bưởi sử dụng citric acid làm dung môi. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
trích ly như pH và thời gian đã được khảo sát. Mô hình trên cho thấy hiệu suất trích
ly dự đoán là 16.6% ở pH 2.33 trong 62 phút, trong khi hiệu suất trích ly thực
nghiệm là 18.0% ở pH 2.0 trong 60 phút.

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 10-19
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 11-17
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 22-32
Tải về
978-0-12-816856-1 (2019) Trang:
Tạp chí: Biofuels: Alternative Feedstocks and Conversion Processes for the Production of Liquid and Gaseous Biofuels (Second Edition) Biomass, Biofuels, Biochemicals
52 (2019) Trang:
Tạp chí: Journal of Technical Education Science Ho Chi Minh City University of Technology and Education
(2016) Trang: 35-38
Tạp chí: 23rdRegional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2016)
ISFAS (2016) Trang: 113-123
Tạp chí: Annual Conference on Engineering and Information technology
(2013) Trang:
Tạp chí: National Seminar of Chemical and Process Engineering, University of Deponegoro, Semarang, Indonesia, August 2013
1 (2013) Trang: 191
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...