Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2019) Trang: 17-20
Tạp chí: THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Liên kết:

Sarang semut (Myrmecodia pendans) or ant-nest plant is a potential medicinal plant. The water extract of this plant is wellknown to cure many kinds of disease including cancer. Phytochemicals present in this plant are suspected to be responsible for its health benefits. Water extract obtained at 100C and 30 min extraction shows the highest radical scavenging activity using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and the highest cytotoxicity towards cervix (HeLa) and breast (MDA-MB-231) cancer cells. The water extract is fractionated using n-hexane, ethyl acetate and n-butanol. The n-butanol fraction is found to contain the highest amount of total phenolic content, DPPH scavenging and cancer cell cytotoxic activities. Identification of bioactive compounds in the n-butanol fraction is performed using high performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry and ultraviolet detector. Forty-eight antioxidant compounds are identified in the water extract, and 37 compounds among them are reported for the first time.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 10-19
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 11-17
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 22-32
Tải về
978-0-12-816856-1 (2019) Trang:
Tạp chí: Biofuels: Alternative Feedstocks and Conversion Processes for the Production of Liquid and Gaseous Biofuels (Second Edition) Biomass, Biofuels, Biochemicals
52 (2019) Trang:
Tạp chí: Journal of Technical Education Science Ho Chi Minh City University of Technology and Education
(2016) Trang: 35-38
Tạp chí: 23rdRegional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2016)
ISFAS (2016) Trang: 113-123
Tạp chí: Annual Conference on Engineering and Information technology
(2013) Trang:
Tạp chí: National Seminar of Chemical and Process Engineering, University of Deponegoro, Semarang, Indonesia, August 2013
1 (2013) Trang: 191
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...