Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
64 (2022) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ methylene blue (MB) trong nước giả thải bằng zeolite NaX. Vật liệu zeolite được tổng hợp từ tro trấu (RHA) không thông qua tiền xử lý nhằm tận dụng nguồn phụ phẩm rẻ tiền và sẵn có tại Việt Nam. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ như pH, nồng độ dung dịch MB, lượng chất hấp phụ và thời gian hấp phụ đã được khảo sát cụ thể. Bên cạnh đó, các mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir, Freundlich, Dubinin - Radushkevich, mô hình động học hấp phụ giả kiến bậc 1 và 2 cũng được nghiên cứu. Kết quả là vật liệu zeolite NaX có khả năng hấp phụ MB với dung lượng hấp phụ cực đại và hiệu suất hấp phụ lần lượt là 16,67 mg/g và 87,03% ở pH 8, nồng độ MB là 15 mg/l, khối lượng vật liệu là 0,05 g và thời gian hấp phụ là 30 phút. Quá trình hấp phụ MB bằng zeolite NaX phù hợp với mô hình hấp phụ Freundlich và là quá trình hấp phụ vật lý tuân theo mô hình động học giả kiến bậc 2. Vật liệu zeolite NaX có thể được tái sử dụng 4 lần với độ giảm hiệu suất hấp phụ là 24,03%. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng của zeolite NaX trong xử lý chất màu hữu cơ và là tiền đề cho các nghiên cứu về xử lý kim loại nặng hay các loại chất khí.

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 10-19
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 11-17
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 22-32
Tải về
978-0-12-816856-1 (2019) Trang:
Tạp chí: Biofuels: Alternative Feedstocks and Conversion Processes for the Production of Liquid and Gaseous Biofuels (Second Edition) Biomass, Biofuels, Biochemicals
52 (2019) Trang:
Tạp chí: Journal of Technical Education Science Ho Chi Minh City University of Technology and Education
(2016) Trang: 35-38
Tạp chí: 23rdRegional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2016)
ISFAS (2016) Trang: 113-123
Tạp chí: Annual Conference on Engineering and Information technology
(2013) Trang:
Tạp chí: National Seminar of Chemical and Process Engineering, University of Deponegoro, Semarang, Indonesia, August 2013
1 (2013) Trang: 191
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...