Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 102-108
Tải về

Abstract    

Fifty tubers of each variety (Hong Đao and Tim Nhat), totally 100 tubers, were analysed by protein SDS-PAGE and Lowry methods in order to screen and strengthen, these two varieties approaching to increasing higher protein content. The result showed that Hong Đao variety were more diverse in protein phenotype (Ho=0.91), genotype (HEP=0.59) and sum of the effective number of  alleles than those of Tim Nhat variety (Ho=0.18; HEP=0.34; SENA=0.51). Two lines No.7 and No. 8 of Tim Nhat variety had high yields (1,05-1,15kg/plant) with higher protein contents than the others (6.15-9.41%) were suggested to test and release into production. In addition, three elite lines of Hong Dao variety having high yield (0.85-1.2kg/plant) were kept  on analyzing protein content for choosing the best one.

Keywords: sweet potato, SDS-PAGE

Title: Selection on two sweet potato varieties (Hồng Đào and Tím Nhật) with high yield and good quality by protein SDS-PAGE method

tóm tắt

Hai giống khoai lang Hồng Đào và Tím Nhật (mỗi giống 50 củ) đã được phân tích protein dựa trên kĩ thuật điện di protein SDS-PAGE và Lowry để thanh lọc và phục tráng theo hướng nâng cao hàm lượng protein. Kết quả cho thấy giống khoai lang Hồng Đào khá đa dạng kiểu hình Ho=0.91; đa dạng di truyền khá HEP=0.59; và tổng số alen có hiệu quả là SENA=1.42 trong khi giống khoai lang Tím Nhật ít đa dạng hơn (Ho=0.18; HEP=0.34;  SENA=0.51) nên hiệu quả chọn lọc trên giống khoai lang Hồng Đào cao hơn. Hai dòng số 7 và 8 của giống khoai lang Tím Nhật có năng suất cao (1,05-1,15kg/dây), có hàm lượng protein (6,15-9,41%) cao hơn so với đối chứng (5%). Ba dòng số 1, 2, và 4 có năng suất cao (0,85-1,2kg/dây) của giống khoai lang Hồng Đào được tiếp tục phân tích hàm lượng protein để tuyển ra dòng ưu tú nhất

Từ khoá: khoai lang, SDS-PAGE 

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 119-129
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 201-208
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 70-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...